Przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT

Nowa matryca stawek VAT, która miała wejść w życie od 1 kwietnia 2020 r., zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r. Do 30 czerwca 2020 r.:

  • będą stosowane dotychczasowe przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z póź. zm.) i przepisy wykonawcze do tej ustawy dotyczące stawek tego podatku,
  • do celów opodatkowania VAT będzie stosowana Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008),
  • wydane do 30 czerwca 2020 r. wiążące informacje stawkowe (WIS) będą zapewniały podatnikom ochronę dla czynności podlegających opodatkowaniu wykonywanych od 1 lipca 2020 r.

Oznacza to, że masz więcej czasu na dostosowanie się do obowiązków i wymagań związanych z nowymi zasadami, np. zaktualizowania danych księgowych oraz magazynowych związanych z weryfikacją nowych symboli klasyfikacyjnych i nowych stawek podatku VAT, czy też wprowadzenia odpowiednich zmian w zakresie ewidencjonowania sprzedaży przy użyciu kas rejestrujących.
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach w sprawach wydania WIS i w postępowaniach sądowo-administracyjnych w tych sprawach nie będzie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegnie zawieszeniu na ten okres. Jednak czynności dokonane w tym okresie (np. wniesienie przez podatnika odwołania od decyzji WIS) będą skuteczne.